Regionální výrobci mohou opět žádat Liberecký kraj o finanční podporu

Zprávička
Verze pro tisk |

Možnost čerpat peníze z Programu 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel budou mít žadatelé od 29. března do 17. dubna. V Programu, který vyhlašuje Zastupitelstvo Libereckého kraje pravidelně již od roku 2013, je letos pro zájemce připraveno 1.798.000 korun.

„Smyslem programu je podpora regionálních produktů, místní výroby a místních obchodních spotřebitelských vazeb, využívání potenciálu tradičních specifických výrob a řemesel, podpora osvěty a zvýšení informovanosti o významu a kvalitě místních potravin, výrobků a služeb,“ vysvětluje radní Radka Loučková Kotasová, pověřená řízením rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Oprávněnými žadateli Programu 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které zároveň splňují podmínku nositele značky místní produkce Libereckého kraje (Regionální produkt Český ráj, Regionální produkt Jizerské hory, Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj, Krkonoše – originální produkt pouze na území Libereckého kraje) nebo jsou držiteli ocenění Výrobek roku Libereckého kraje, Regionální potravina Libereckého kraje, Nositel tradice lidových řemesel či Mistr tradiční rukodělné výroby.

Příjem žádostí v elektronické i písemné verzi bude možný od 29. března 2019 do 17. dubna 2019 do 14.00 hodin. Písemné žádosti se zasílají na adresu Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec. Maximální výše dotace činí 70.000 korun. Celkem je k rozdělení pro tento rok určeno 1.798.000 korun.

Mezi způsobilé výdaje patří třeba správa internetových stránek a e-shopu, výdaje na nákup, opravu a údržbu nástrojů i vybavení, proplacení nezbytných atestů a zkoušek atp. Minulý rok Liberecký kraj z Programu podpořil celkem 32 žádostí o dotaci v souhrnné výši 1.718.118,70 korun.

S případnými dotazy se můžete obracet na Ing. Evu Benešovou (tel. 485 226 678, e-mail: eva.benesova@kraj-lbc.cz) nebo Ing. Jitku Suchánkovou (tel. 485 226 581, e-mail: jitka.suchankova@kraj-lbc.cz). Veškeré informace k vyhlášenému programu naleznete na dotačním webu Libereckého kraje https://dotace.kraj-lbc.cz/2-5-Podpora-regionalnich-vyrobku-vyrobcu-a-tr...
 

Další zprávičky

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ JIŘÍHO PETRNOUŠKA

14.3.2019 21:38 | Marie Truncová

pátek 15. 3. v 17 hodin v kostele Mistra Jana Husa v městském parku v České Lípě

Touto výstavou otvíráme předvelikonoční čas. Vystavené obrazy Jiřího Petrnouška tvoří ilustraci knihy Cestou bolesti a víry, jejímž autorem je varnsdofský rodák Milan Hrabal. Kniha obsahuje čtrnáct básní, které Milan Hrabal napsal pro čtrnáct velikonočních zastavení na křížové cestě.

Cituji z doslovu Ivo Haráka: „Na autorovu zralost ukazuje například zcizující efekt, když se jedním z mluvčích básně stává sám strom, dřevo kříže: proměna optiky vede k odlišnému nasvícení problému, otvírá další možnosti vnímání.“

Původní obrazy Jiřího Petrnouška zdobí interiér kostela svatého Bartoloměje ve Velkém Šenově. Pro ilustraci knihy je malíř poněkud upravil: „Obrazům jsem ‚odlehčil‘ z barevnosti, zdobnosti a upravil jsem je graficky“. 

Tato knížka byla přeložena do němčiny, hornolužické srbštiny, lotyštiny a angličtiny a všude byla rychle rozprodána. Součástí vernisáže bude i autorské čtení Milana Hrabala.  

Kraj podpoří aktivity v oblasti školství a mládeže více jak šesti miliony

14.3.2019 21:28 | Filip Trdla

Přes 6,5 milionu korun směřuje v roce 2019 do dotačních programů resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. Peníze půjdou především na podporu volnočasových aktivit mládeže, zdravého životního stylu dětí či na kompenzační pomůcky pro žáky s handicapem. Poskytnutí dotace a vyhlášení některých programů musí ještě na konci března schválit krajští zastupitelé.

„Některé programy jsme vyhlásili již v prosinci loňského roku. Chceme podpořit mládež v zapojení do volnočasových aktivit, jako jsou různé soutěže a kroužky. Snažíme se také o to, aby se děti začaly více hýbat, žily zdravě a lépe se začleňovaly do kolektivu. Nezapomínáme ani na žáky s handicapem. Peníze proto půjdou také například na pořízení kompenzačních pomůcek, které usnadní jejich vzdělávání,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

V programu, který podpoří mládež do 26 let ve volnočasových aktivitách, je připraveno 4.539.539 milionů korun. Peníze získají žadatelé na aktivity přispívajících ke zlepšení podmínek práce s talentovanými dětmi a mládeží či zaměřené na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování. 

Další peníze jsou v Programu podpora mládeže na krajské úrovni v roce 2019, jehož vyhlášení schválili na včerejší schůzi krajští radní. Téměř 1,5 milionu korun kraj poskytne na podporu zdravého životního stylu dětí a mládeže, zapojování dětí s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit či do tvořivých rukodělných a řemeslných kroužků. Rozmezí dotace je mezi 50.000 až 150.000 korun a projekty musí skončit nejpozději do konce letošního listopadu.

Rada Libereckého kraje rovněž schválila záměr vyhlášení dotačního programu na podporu kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními, ve kterém je připraveno celkem 500.000 korun. Dotace umožní nákup kompenzačních, reedukačních a stimulačních pomůcek, které usnadní vzdělávání žáků se smyslovým, tělesným či mentálním postižením nebo dětí s poruchou autistického spektra a vadami řeči.

Výzvy k jednotlivým programům budou k dispozici na konci března na dotačním webu Libereckého kraje: https://dotace.kraj-lbc.cz/
 

Připomeňte si smutné výročí německé okupace Čech, Moravy a Slezska

10.3.2019 12:51 | František Chot

Místní organizace KSČM Česká Lípa pořádá v pátek 15. března od 15:00 u busty T.G.Masaryka na radnici v České Lípě vzpomínkové setkání k 80. výročí okupace Čech, Moravy a Slezska.

V Programu obnovy venkova je pro žadatele připraveno bezmála 30 milionů korun

6.3.2019 20:07 | Andrea Fulková

Údržba válečných hrobů vlastněných obcí, financování projektů na vzdělání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, peníze na opravy a výstavbu komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, parkovišť a zpevněných ploch, ale i parků, alejí a sadů.

Na to a mnoho dalšího pamatuje devět dotačních titulů, které koncem února schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje v tzv. Programu obnovy venkova. Zájemci o čerpání z tohoto Programu mohou posílat žádosti od 29. března do 17. dubna 2019. Celkem bude letos rozděleno 29.578.300 korun.

„Účelem programu je podpora obnovy a údržby technické infrastruktury, venkovské zástavby a občanské vybavenosti, úpravy veřejných prostranství, vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice a zvýšení kvality života na venkově,“ popisuje radní Jiří Löffelmann, pověřený řízením rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.

Oprávněnými žadateli Programu 2.1 – Program obnovy venkova jsou dle jednotlivých dotačních titulů venkovské obce v Libereckém kraji definované v Programu rozvoje LK 2014-2020 a dobrovolné svazky obcí, se sídlem v územním obvodu Libereckého kraje.

Příjem žádostí bude možný od 29. března 2019 do 17. dubna 2019 do 17.00 hodin. Účelovou investiční nebo neinvestiční dotaci lze využít na akce realizované v období od 1. ledna 2019 do 30. září 2020. Z Programu bude mezi žadateli rozděleno 29.578.300 korun, přičemž obce mohou žádat o částku 22.578.300 Kč a dobrovolné svazky obcí o 7.000.000 Kč.

Novinkou v letošním roce je možný přesun peněz v rámci Programu z jedné do druhé skupiny. V případě nevyčerpání finanční částky v jedné ze skupin, bude při přidělování dotací navržen přesun finančních prostředků do druhé skupiny, aby byl podpořen co největší počet žadatelů.

Minulý rok Liberecký kraj z Programu podpořil celkem 90 projektů za 28.101.299,47 korun.

Europoslankyně Kateřina Konečná v České Lípě

4.3.2019 22:23 | František Chot

V úterý 5. března 2019 se uskuteční od 16.00 hodin v České Lípě – salónku známé Jihočeské restaurace U Bohouše ve Svárovské ulici - diskusní odpoledne se současnou poslankyní Evropského parlamentu, místopředsedkyní Ústředního výboru KSČM a vedoucí kandidátkou společné kandidátní listiny KSČM – Česká levice společně! pro květnové volby do Evropského parlamentu Ing. Kateřinou Konečnou.

Kateřina Konečná seznámí přítomné se svými zkušenostmi z Europarlamentu, přiblíží postoje, činnost a vztahy jednotlivých poslaneckých frakcí a také představí program společné skutečně levicové kandidátní listiny, včetně osobností čelných kandidátů. Také vysvětlí, proč hlavním heslem volební kampaně KSČM – Česká levice společně! je: NENECHME TO TAK!

Navrhněte osobnost k udělení Pocty hejtmana Libereckého kraje

28.2.2019 20:52 | Filip Trdla

Ocenění Pocta hejtmana Libereckého kraje se každoročně uděluje osobnostem, které se svým celoživotním dílem nebo významným skutkem zasloužily o dobré jméno Libereckého kraje. Již tradičně může výjimečné osobnosti nominovat také veřejnost. Návrhy jsou přijímány do 28. června 2019.

Podrobné informace včetně formuláře, který je třeba vyplnit, jsou zveřejněny na webových stránkách: https://kancelar-hejtmana.kraj-lbc.cz/poradane-akce/pocty-hejtmana-liber....

Všechny správně podané návrhy budou předloženy pracovní skupině složené jak ze zástupců zastupitelských klubů, tak ze zástupců organizací spjatých s Libereckým krajem. Ta následně navrhne finální seznam osobností. Ocenění ve formě listiny Pocta hejtmana a zlaté mince Hejtmanský dukát jim bude předáno během slavnostního večera, který se bude konat ve středu 30. října 2019 u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu v Oblastní galerii Lázně v Liberci.
 

SPORT RELAX veze stříbro z prestižní GRAND PRIX Slovakia

25.2.2019 21:49 | Pavel Znamenáček

V pátek odpoledne (22. února) vycestovala výprava reprezentantů ve složení Barbora Znamenáčková, Adéla Šinerová, David Kavalír a trenér Pavel Znamenáček na slovenskou půdu, aby v Bratislavě předvedli co nejlepší výkony. Tradičně se v Bratislavě sjede evropská špička karate a nebylo tomu ani letos jinak na 39.GP.

Start v Adélky Šinerové v juniorské kategorii byl napjatý a po startu na ME olympijském karate se očekávala pěkná podívaná s kvalitními závodnicemi z Polska, Slovenska a Ruska. Adéla se přes závodnice probojovala do vysněného finále, kde se střetla s rakouskou reprezentantkou Celo Funda, Byl to pěkné finále, ale na rakouskou reprezentantku bohužel nestačila. Stříbro z tak prestižní soutěže je úžasné. Áďa ještě bojovala v kategorii U21, když se opět dostala do kvalitních bojů o bronz. Tam však soupeřce podlehla a tak veze do České Lípy krásné páté místo.

David Kavalír se také neztratil v nabité kategorii reprezentantů z Maďarska, Rakouska, Chorvatska a Polska. David měl virózu a to výkon poznamenalo. V seniorech se,ale i přes tuto nekomfortní situaci přenesl umístil se na krásném sedmém místě. V druhém kole v kategorii U21 se nedostal dál přes závodníka z Polska, kde zápas skončil 4-1 pro soupeře.

Barče se letos v Bratislavě příliš nezadařilo. V kategorii seniorek prohra první kolo 1-4 s polskou závodnicí, která se poté nedostala dál přes finalistku kategorie. V U21 výhra první kolo 4-1, druhé prohra 1-4 a následně v boji o repasáž podlehla reprezentantce ze Slovenska Váňové.


Jedeme a makáme dál na 100% do nové sezóny 2019. SPORT RELAX JSME TÝM 25 LET  

Přes milión turistů navštívilo Liberecký kraj

20.2.2019 21:49 | Lenka Klimentová

Český statistický úřad zveřejnil na svých stránkách hodnocení cestovního ruchu v jednotlivých krajích. Jako tradičně mezi nejvíce navštěvované kraje patří Praha. Návštěvnost v Libereckém kraji se udržuje na 7. místě ze 14 krajů.

Pokud jde o jednotlivé oblasti cestovního ruchu, tak klientelu v ubytovacích zařízeních představovali především domácí hosté. V počtu přenocování je to 404 378 nocí. Z celkového počtu 211 409 zahraničních hostů, přijížděla téměř polovina ze sousedního Německa (49,4 %). Hromadná ubytovací zařízení registrovala také 18,4 % hostů z Polska, 6,2 % ze Slovenska a 4,2 % z Nizozemska.

Z ročních výsledků statistického úřadu vyplývá, že se Libereckému kraji dařilo. Celkový počet hostů překročil poprvé od roku 2012 hranici 1 mil. návštěvníků, celkem jich bylo 1 005 093. Hosté zde zůstávali déle, průměrná doba přenocování 3,0 noci, doba pobytu představovala 4,0 dny, u zahraničních hostů to bylo o něco více 3,1 noci, 4,1 dny.

„Návštěvnost turistů stoupá ve všech krajích České republiky. Jsme vnímáni jako bezpečná země, a to má vliv na zájem turistů ze zahraničí. Začíná se také projevovat to, že se Češi už rozhlédli po světě a nyní objevují dosud opomíjené kouty vlastní země. To nás samozřejmě těší a musíme tohoto zájmu využít, abychom nabídli to mimořádné, co v kraji máme,“ říká Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Lůžka v ubytovacích zařízeních v Libereckém kraji byla využita ze 44,9 %, což je 5. nejvyšší hodnota mezi kraji.
 

Karin Košíková vyhrála Národní pohár JKA

18.2.2019 22:30 | Pavel Znamenáček

Po delší odmlce způsobené úrazem se na tatami opět ukázala reprezentantka Karin Košíková.

Dne 16. 2. 2019 se uskutečnilo i kolo Národního poháru JKA v Jindřichově Hradci a v této parádní sportovní hale se podařil i parádní výsledek naší reprezentantky Karin Košíková, která zvítězila v seniorské kategorii kata. Další přípravu nasměruje na start 6. 4. 2019 na ME JKA v Norsku (Stavanger) a věříme, že se jí bude dařit.

Kraj opět přispěje obcím v rámci Programu obnovy venkova. Částka rok od roku roste

17.2.2019 23:00 | Filip Trdla

Liberecký kraj každoročně finančně podporuje rozvoj jednotlivých obcí. Krajští zastupitelé budou na únorovém zasedání schvalovat finanční prostředky do Programu obnovy venkova v celkové výši 29.578.300 korun. Jedná se o rekordní sumu od doby vzniku Libereckého kraje. Obce nejčastěji žádají peníze na rekonstrukci komunikací, veřejného osvětlení, ale také na opravu obecních úřadů, školských, tělovýchovných, kulturních a sociálních zařízení. V loňském roce program podpořil například i projekty na údržbu hřbitovů.

„V letošním roce došlo k několika zásadním změnám. Vloni jsme z programu poskytli finanční prostředky na 90 projektů za celkem 28.101.299,47 korun. Jelikož se snažíme podpořit co nejvyšší počet zájemců, rozdělili jsme peníze v programu pro rok 2019 na dvě části. Pro obce máme připraveno přes 22 milionů korun a pro dobrovolné svazky obcí 7 milionů. V případě, že zájemci nevyčerpají peníze z jedné nebo druhé části, navrhneme jejich přesun tak, abychom podpořili co nejvíce žadatelů,“ uvedl Jiří Löffelmann, člen rady kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.

Další změnou je to, že dobrovolné svazky obcí mohou žádat o dotaci pouze na majetek, který je v jejich vlastnictví. „Původně mohly dobrovolné svazky obcí žádat o dotaci i na majetek jednotlivých členů. Liberecký kraj chce nyní docílit toho, aby obce vzájemně na projektech spolupracovaly. Na změnách se podíleli i zástupci dobrovolných svazků obcí, se kterými jsme se několikrát sešli, aby podpora z Programu obnovy venkova byla co nejefektivnější,“ vysvětlil Jan Sviták, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Nejvíce využívané dotační tituly (DT) v rámci Programu obnovy venkovy v průběhu let:
DT 4 – Oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť

DT 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
(dotace na pořízení, technické zhodnocení, opravu nebo údržbu dlouhodobého majetku – movitého i nemovitého), který je ve vlastnictví dotčené obce


Informace k obci Bílý Kostel nad Nisou (místo konání tiskové konference):
V roce 2014 obec za 300.000 korun z POV opravila základní školu.
V roce 2016 obdržela dotaci ve výši 300.000 korun na projekt opravy obecního úřadu.
V roce 2018 získala 138.000 korun na opravu střechy obecního úřadu.


  

2. místo z Gichin cupu

13.2.2019 21:15 | Pavel Znamenáček

V rámci semináře se Shihanem Hideo Ochi (Japonsko) proběhl i tento rok tradiční kontrolní turnaj Gichin cup v Praze. Letošního ročníku se zúčastnili dva týmy z České republiky, dva týmy z Německa, tým z Maďarska, Polska a také ze Srí Lanky.

Startovala i naše reprezentantka a členka klubu SPORT RELAX Karin Košíková, která s ,,A“ týmem ČR ve složení: Koppelová, Košíková, Tesařová, Beneš, Zdobinský, Matoušek, Simon, Zach, Hrdlička vybojovali 2. místo.

GRATULUJEME.

Zájemci mohou zažádat o příspěvek na zateplení bytových domů

9.2.2019 22:34 | Filip Trdla

Celkem 3,5 miliardy poskytne Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu. Nyní se významně zjednodušilo podání žádosti o podporu a následnou administraci projektu.

„Oprávněným příjemcem může být nově i bytové družstvo jako správce budovy, tedy nikoli pouze jako výlučný vlastník, jak tomu bylo v předchozí výzvě,“ uvedla Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje pro resort hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Nadále platí, že dům musí být určen k užívání jako bytový dům a zapsán v katastru nemovitostí jako bytový dům nebo objekt k bydlení. Výzva dále nepodpoří objekty zapsané v katastru nemovitosti jako např. rodinné domy nebo víceúčelové stavby.

Více informací na webových stránkách:
https://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-78-Energeticke-uspory-v-byto...
 

Na Českolipsku pomáháme dětem s autismem

9.2.2019 22:29 | Ing. Radka Ondrušková

První českolipská minikonference "Dítě s autismem doma, ve školce a ve škole" proběhla v pátek 25. ledna 2019 v Café Doo-Bop Union.

Aktivní členové spolku rodičů a přátel lidí s autismem LÍP A SPOLU a MAS LAG Podralsko spojili své síly a možnosti a nabídli odborníkům i veřejnosti možnost dozvědět se více o světě dětí s poruchami autistického spektra (PAS).

Program konference byl zaměřen na děti od tří do sedmi let a zájem byl opravdu veliký. Do příjemného prostoru kavárny Doo-Bop Union se nakonec dostalo všech 80 účastníků.

Rodiče dětí s PAS, pedagogové z mateřských, zakladních i speciálních škol, asistenti, psychologové, sociální pracovníci si přišli vyslechnout řadu zajímavých příspěvků, dostali odpovědi na své otázky a posdíleli vzájemně své zkušenosti.

Přednášející se zaměřili na důležitost včasné odborné diagnostiky a rané péči u malých dětí a spolupráci rodiny a školy při výchově a vzdělávání dětí s autismem.

Konference proběhla v rámci realizace MAP Českolipsko a Novoborsko II.

Poděkování patří všem, kdo přispěli k tomu, že jsem mohli i v našem regionu udělat další krůček ve vzdělávání a spolupráci lidí, kterým autismus vstoupil do života. 

Portál S.O.S Liberecký kraj je úspěšný. Radí občanům a inspiruje další kraje

6.2.2019 21:40 | Filip Trdla

Portál pomáhá od května loňského roku občanům v kraji vyřešit zapeklité situace. Na adrese www.sos-lbc.cz najdou zájemci veškeré odpovědi na otázky, které je trápí v běžném životě. Jaké formuláře potřebujete na úřad? Co dělat při nedostatku financí pro zaplacení nájmu? Jak postupovat při nečekané události? To vše řeší právě portál S.O.S Liberecký kraj. Za dobu svého provozu ho navštívilo více jak 4.000 uživatelů. Podobné řešení hledají nyní i v jiných krajích.

„Jsem ráda, že se stal portál pro běžného občana velice užitečným. Každý z nás již za svůj život řešil různé malé i velké problémy. Díky portálu může člověk najít správný směr v situacích, kdy si neví rady. O jeho potřebě nás ujistilo zejména to, že podobné řešení hledají i v jiných krajích. V některých případech jsme již navázali užší spolupráci, kterou bychom rádi v budoucnosti zužitkovali pro další rozvoj služeb občanům regionu,“ uvedla Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana pro resort ekonomiky, správy majetku a informatiky.

Liberecký kraj je první institucí svého druhu, která vytvořila interaktivní portál propojující svět sociálních, zdravotních a dalších veřejných služeb přehledně na jednom místě. Vydává k tomu ještě návodný letáček, kde lze najít třeba důležitá telefonní čísla a další informace. Letáčky je možné získat v zařízeních sociálních a zdravotnických služeb nebo na některých infocentrech měst. Kraj dlouhodobě investuje do zřizovaných zdravotnických i sociálních zařízení a zapojuje se do řady projektů směřujících ke zlepšení služeb pro občany.

Krajský portál za dobu provozu navštívilo více než 4.000 unikátních uživatelů. Na jeho vytvoření se podílela i členka Zastupitelstva Libereckého kraje Martina Teplá. Portál začal kraj připravovat na jaře roku 2017.
 

Liberecký kraj vydal kalendář ekovýchovných a zemědělských akcí

31.1.2019 13:24 | Filip Trdla

Vzdělávání a osvěta v ekologii a zemědělství je jednou z priorit rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova Libereckého kraje. Kalendář akcí vydal rezort letos již po osmnácté.

„Kalendář zahrnuje kolem stovky akcí z ekologické výchovy, zemědělství a potravinářství. Na jejich přípravě spolupracujeme s celou řadou subjektů, především pak s ekologickými a agrárními neziskovými organizacemi. Opět budou připraveny akce jak pro širokou veřejnost, tak pro odborníky,“ přiblížil právě vydaný Kalendář akcí na rok 2019 Jiří Löffelmann, člen Rady Libereckého kraje zodpovědný za rezort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.

Z široké nabídky je možné zmínit například Krajské dožínkové slavnosti, které se první zářijovou sobotu uskuteční ve Studenci, či květnový Krajský den včely a mladých včelařů. Ekovýchovné akce jsou určeny hlavně dětem, mládeži, rodinám s dětmi a pedagogům, zemědělské pak odborníkům z oboru i široké veřejnosti.

„Kalendář je zájemcům k dispozici ve vestibulu krajského úřadu či při vlastních akcích. Najdete v něm však pouze základní informace. Mnohem více včetně plakátů, pozvánek či fotografií z předchozích ročníků akcí budete mít k dispozici na webu www.kalendar-akci-lk.cz,“ doplnil Jiří Löffelmann.