Stanovisko k aktuálnímu stavu ovzduší v České Lípě

Verze pro tisk |

Tisková zpráva českolipské pobočky Společnosti pro trvale udržitelný život

Českolipská regionální pobočka Společnosti pro trvale udržitelný život se na své výroční schůzi 14. února 2018 zabývala mimo jiné stavem kvality ovzduší v České Lípě.

Členové pobočky STUŽ jsou znepokojeni údaji o stupni znečištění ovzduší, které přineslo již měření z října 2016, zejména v oblasti lokalit, jako je náměstí Dr. Edwarda Beneše (u obchodních domů Andy a Banco), Děčínská ulice, severojižní průtah městem, střed města okolo náměstí T.G. Masaryka, ZŠ Partyzánská na Svárově a ZŠ Jižní na sídlišti Holý vrch. Tím spíše, že studie zároveň konstatuje, že jediná stabilní měřicí stanice ve městě, automatický imisní monitoring (AIM) na sídlišti Sever, ve skutečnosti neměří imisní zátěž ve městě, nýbrž spíše dálkové imise, které zdejší ovzduší zatěžují méně. Avšak i tato stanice AIM vykazuje v současném zimním období časté překračování zdravotních limitů koncentrace mikročástic polétavého prachu. Lze se tedy důvodně obávat, že aktuální imisní zátěž na různých místech ve městě je ještě mnohem větší.

Bohužel, od onoho října 2016 neexistují žádné další relevantní údaje, které by imisní zátěž města konkretizovaly. Měřicí přístroje, které fungovaly na radnici města do 90.let, byly vyřazeny z provozu s odůvodněním, že ovzduší ve městě se zlepšilo a další měření již není potřebné.

Členové pobočky jsou toho názoru, že takové odůvodnění již pozbylo platnost a že je třeba pravidelné měření stavu ovzduší přímo ve městě obnovit. Samozřejmě takový monitoring bude znamenat určité výdaje, jednak na pořízení přístrojů, jednak za měření samotné. Jestliže však například letošní rozpočet města činí cca 1 miliardu korun, náklady kolem statisíce korun na uvedený účel nemohou rozpočet města nijak ohrozit, nehledě na to, že by šlo o prostředky vynaložené ve prospěch zdraví obyvatel města.

Zároveň je nezbytné, aby město na základě výsledků měření, provedeného Krajskou hygienickou stanicí ve spolupráci se státním Zdravotním ústavem, i výsledků obnoveného průběžného měření stavu ovzduší, zpracovalo komplexní návrh dlouhodobých ozdravných opatření. Tato opatření by měla vést k postupnému účinnému omezování emisí z dopravy a z lokálního vytápění, která jsou zdrojem největšího znečištění. Zároveň je třeba hledat řešení, jak se účinně vypořádat s tou částí zátěže ovzduší, jejíž zdroje se dostatečně omezit nepodaří. Jedním z takových řešení je zvýšená ochrana stávající veřejné i soukromé zeleně ve městě a výsadba zeleně nové.

Autor úvodního fota: Marie Čcheidzeová (pohled na Č. Lípu 31.12.2017)
 

Nahoru